TIETOSUOJASELOSTE  


1.Rekisterinpitäjä

Ammattiliitto Pro ry on rekisterinpitäjä kaikkien jäsentensä osalta ja prolainen jäsenyhdistyksemme omien jäsentensä osalta. 

Ammattiliitto Pro ry 

Y-tunnus 0215350–2 

Työpajankatu 13 A 

00580 Helsinki


2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jäsenyyteen ja omiin tietoihin liittyvät asiat: jasenasiat@proliitto.fi

Jäsenpalvelupäällikkö: Sirpa Lappi (sirpa.lappi@proliitto.fi)


3.Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Tero Wiheriäkoski (tietosuoja@proliitto.fi)


4.Käsittelijä

Mediamaisteri Oy

PL 82 (Erkkilänkatu 11)

33101 Tampere

010 281 8000

info@mediamaisteri.com


5.Rekisterin nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri


6.Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille


7.Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kuvan, kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

Ammattiliitto Pro ei rekisteröi koulutuksiin osallistuvien henkilötietoja, eikä sen käyttämä Moodle-oppimisympäristö (Propaja) ole kytköksissä organisaation jäsenrekisteriin.


8.Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille

kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.


9.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.


11.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Ammattiliitto Pro ei kerää rekisteriä koulutukseen osallistujista, eikä Propaja keskustele Ammattiliitto Pron jäsenrekisterin kanssa.  


12.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

peruuttaa suostumus tietojensa käsittelyyn milloin tahansa niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.